Absolutely gorgeous photo taken by @MissRomania at yesterday’s Vino + Vinyasa with @CorePowerYoga #WeAreWard #CPYWard

Absolutely gorgeous photo taken by @MissRomania at yesterday’s Vino + Vinyasa with @CorePowerYoga #WeAreWard #CPYWard

Absolutely gorgeous photo taken by @MissRomania at yesterday's Vino + Vinyasa with @CorePowerYoga