The Pirates of Kewalo segment for @kitv4 this morning! #WeAreWard

The Pirates of Kewalo segment for @kitv4 this morning! #WeAreWard

The Pirates of Kewalo segment for @kitv4 this morning!